Nakoupeno za 0 Kč
0 Kč

Obchodní podmínky

 1. Internetový obchod nebo též e-shop je aplikace (webová stránka) provozovaná Prodávajícím za podmínek stanovenými těmito obchodními podmínkami na Internetové doméně www.darkykup.cz (dále jen internetová adresa), prostřednictvím které Prodávající umožňuje koncovým zákazníkům koupi zboží skrze Dodavatele.
 2. Prodávající je obchodní společnost TM Solution s.r.o., se sídlem Olešník 146, Olešník, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Kr. soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 20093, IČ: 28142748, DIČ CZ28142748.
 3. Dodavatel je obchodní společnost Gadgets House, s.r.o , se sídlem Poděbradská 56, 198 00 Praha 9, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 192465, IČO: 242 80 071, DIČ: CZ24280071.
 4. Koncový zákazník (dále jen „kupující“) je osoba, které Dodavatel nabízí prostřednictvím Prodávajícího zboží, přičemž tato nabídka / tyto nabídky Dodavatele je / jsou směřována(y) k neurčitému okruhu subjektů.
 5. Zboží jsou výrobky a/ nebo služby, které jsou předmětem obchodu na základě těchto Obchodních podmínek a které dodavatel nabízí prostřednictvím prodávajícího na těchto internetových stránkách ke koupi blíže neurčenému okruhu Kupujícím.
 6. Všeobecné obchodní podmínky Internetového obchodu je souhrn pravidel, který upravuje nákup a prodej výrobků a / nebo služeb Dodavatele blíže neurčenému okruhu subjektů.

Objednávání zboží

 1. Kupní smlouva, na základě které je realizován prodej zboží prodávajícím kupujícímu, vzniká na základě objednávky kupujícího na internetové adrese prodávajícího, kdy zavázán z kupní smlouvy je pouze dodavatel a kupující.
 2. Objednat zboží a platně uzavřít kupní smlouvu může kupující telefonicky, emailem, nebo prostřednictvím internetového obchodu. Jakákoliv z výše uvedených forem objednávek je závazná a vyplývají z ní dané právní následky.
 3. Objednávka přes internetovou adresu je pokládána za nabídku k uzavření kupní smlouvy mezi kupujícím a dodavatelem. Kupní smlouva vznikne až potvrzením této objednávky ze strany dodavatele prostřednictvím e-mailu o přijetí objednávky do systému. Toto potvrzení obsahuje řádnou specifikaci objednaného zboží, počet kusů, kupní cenu zboží, celkovou cenu za zboží, přepravu, způsob a termín doručení. Pokud se tyto údaje v e-mailu o přijetí objednávky neshodují s původní objednávkou, jedná se novou ofertu/nabídku. Za nezbytné podmínky se považuje zejména dostatečná specifikace zboží a jeho počtu, cena za zboží a přepravu, způsob a termín doručení.
 4. Dodavatel má právo zrušit objednávku odeslanou přes internetovou stránku prodávajícího bez udání důvodu ihned po odeslání a to až do doby, než dojde k expedování objednávky ze strany partnera.
 5. Poskytovatel se zavazuje kupujícího dostatečně informovat o vlastnostech prodávaného zboží, které je předmětem objednávky. Současně poskytovatel však upozorňuje kupujícího, že jednotlivé obrázky produktů na internetovém portálu e-shopu poskytovatele mohou mít ilustrační charakter a nemusí zcela odpovídat skutečnému podobě produktu. Detailní specifikace vlastností zboží, které je předmětem objednávky, je uvedena slovním popisem nabízeného výrobku v internetovém obchodě e-shopu poskytovatele.

Odstoupení od kupní smlouvy

 1. Při uzavření kupní smlouvy prostřednictvím prostředků komunikace na dálku, tj. telefonu, emailu, ICQ a e-shopu má kupující spotřebitel právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží, kdy v této lhůtě musí kupující spotřebitel doručit prodávajícímu úkon, se kterým současná platná právní úprava spojuje projev vůle směřující k odstoupení od smlouvy. Kupující spotřebitel může toto své právo na odstoupení od smlouvy realizovat tím, že na vlastní náklady zašle zboží dodavateli na jeho adresu (Uzasne-Darky.cz, Poděbradská 56 (areál TESLA), Praha 9, 194 00) prostřednictvím některého z přepravců spolu s písemným projevem vůle od smlouvy odstoupit. Při odstoupení od kupní smlouvy kupujícím spotřebitelem ve lhůtě 14 dnů ve smyslu § 53 odst. 7 o.z. má kupující právo odstoupit bez jakékoliv sankce.
 2. Kupní cena je vrácena prodávajícím kupujícímu buď při vrácení zboží na prodejně, nebo dle dohody při vrácení zboží prostřednictvím přepravce. Kupující spotřebitel nemá nárok na náhradu nákladů, které uhradil prodávajícímu v souvislosti s dodáním zboží přepravcem.
 3. V případě poškození zboží v době jeho držení kupujícím spotřebitelem, či bude-li zboží nekompletní, bude po spotřebiteli nárokováno bezdůvodné obohacení ve smyslu § 457 Obč.Z., které vzniklo spotřebiteli. Spotřebitel rovněž může své odstoupení od smlouvy vzít zpět. Odstoupení od smlouvy z důvodu nekompletnosti zboží dodaného přepravcem řeší reklamační řád.
 4. Kupující spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy o koupi zboží jehož cena závisí na výchylkách finančního trhu, při koupi zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího spotřebitele, jakož i při koupi zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení a zastarání.
 5. Kupující spotřebitel má právo odstoupit od kupní smlouvy v případě, že se prodávající dostane do prodlení s plněním a svůj závazek nesplní ani v dodatečné lhůtě dohodnuté s kupujícím spotřebitelem. Doporučujeme, aby odstoupení bylo písemné a bylo doručeno prodávajícímu. Odstoupení se může týkat i jednotlivého plnění.
 6. Pokud je zboží dodáváno v plastovém obalu, který je kupujícím podnikatelem zničen a zboží po vrácení z důvodu odstoupení nelze již prodat jako nové, má prodávající nárok na náhradu znehodnocení zboží, kdy výše znehodnocení je určena jako rozdíl mezi kupní cenou, za které bylo zboží prodáno a kupní cenou, za které je možno zboží prodat jako použité. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy v důsledku opakovaného neposkytnutí součinnosti kupujícího podnikatele při doručování zboží, kdy v tomto případě není dotčeno právo prodávajícího na náhradu škody.
 7. Prodávající může odstoupit od kupní smlouvy v případě, že dodání zboží se stane nemožným, dále v případě, že prodávající po potvrzení objednávky zjistí věrohodným způsobem skutečnosti zakládající důvodné obavy o tom, že nabízené zboží nesplňuje zákonné podmínky pro volný prodej na trhu nebo nesplňuje podmínky bezpečnosti, či zboží, které má prodávající k dispozici začne vykazovat závady a poruchy nezaviněné prodávajícím, kdy prodávající nebude schopen zajistit dodání zboží v minimálně běžné kvalitě. O tomto odstoupení od smlouvy je prodávající povinen kupujícího neprodleně informovat. Kupující je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v důsledku zásahu vyšší moci, která mu nepřiměřeným způsobem ztíží, či dokonce znemožní řádné plnění, kdy vyšší mocí je válka, živelné pohromy, vnitřní nepokoje, poruchy provozu, nedostatek dělníků, energie nebo surovin, stávka, propouštění, dopravní poruchy. Události tohoto druhu osvobozují kupujícího a prodávajícího po dobu jejich trvání od dodací povinnosti a opravňující prodávajícího, podle jeho volby, po opětovném nastolení normálních poměrů, smluvené množství dodat později nebo s ohledem na ještě nedodané zboží od smlouvy odstoupit. Trvá-li událost vyšší moci déle než 4 týdny, potom je i kupující oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud ještě nebyla uskutečněna dodávka.

 

Reklamace a jejich uplatňování

 1. Uplatňování práv z odpovědnosti za vady a záruční lhůty jsou upraveny v Reklamačním řádu dodavatele- obchodní společnosti Gadgets House, s.r.o , se sídlem Poděbradská 56, 198 00 Praha 9, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 192465, IČO: 242 80 071, DIČ: CZ24280071, na internetové adrese: www.uzasne-darky.cz (dále jen „internetová adresa dodavatele“). Dodavatel je právně odpovědný za uplatňování práv z odpovědnosti za vady a záruční lhůty při koupi zboží na internetové adrese prodávajícího.

Adresa pro zaslání reklamací:

Uzasne-Darky.cz
Poděbradská 56 (areál TESLA)
Praha 9, 198 00

 

Dodací podmínky

 1. Dodací podmínky a lhůty s ním spojené jsou upraveny ve Všeobecných podmínkách dodavatele- obchodní společnosti Gadgets House, s.r.o , se sídlem Poděbradská 56, 198 00 Praha 9, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 192465, IČO: 242 80 071, DIČ: CZ24280071, na internetové adrese dodavatele. Dodavatel je právně odpovědný za dodržení dodacích podmínek dle Všeobecných podmínek dodavatele při koupi zboží na internetové adrese prodávajícího.

 

Platební podmínky

 1. Kupní cenu za dodávané zboží je možno, dle volby kupujícího zaplatit bezhotovostním převodem na účet číslo: 2601274161/2010 nebo při převzetí zásilky (na dobírku).
 2. Změna fakturační adresy na již vystavené faktuře je možná na základě žádosti kupujícího za poplatek 50 Kč, který slouží k úhradě více nákladů spojených s tímto úkonem, kdy v případě žádosti kupujícího o zaslání takto opravené faktury poštou bude účtován kupujícímu poplatek 100 Kč jako náhrada za poštovné a náklady spojené s odesláním.

 

Výhrada vlastnictví

 1. Dodávané zboží zůstává až do úplného zaplacení kupní ceny ve vlastnictví dodavatele, jak vyplývá z platného ustanovení § 443 - 446 obch. zákoníku resp. § 601 o.z.

 

Ochrana osobních údajů

 1. Prodávající se zavazuje, že Vaše osobní údaje neposkytne v jakékoli podobě třetí straně. Všechna osobní data jsou uložena a spravována v souladu se zákonem na ochranu osobních údajů č. 101/2000 Sb.
 2. Vaše data budou dle zákona zabezpečena a použita pouze při komunikaci mezi dodavatelem a kupujícím. Vaše osobní údaje jsou využity výhradně za účelem realizace objednaných služeb a provedení nezbytných účetních operací, vyhotovení daňového dokladu nebo identifikaci.

 

Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

 1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.
 2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

 

Další práva a povinnosti smluvních stran

 1. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
 2. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: www.coi.cz.

 

Stížnosti a závěrečná ustanovení obchodních podmínek

 1. Stížnosti a připomínky kupujících, které se týkají smluvního vztahu uzavřeného mezi dodavatelem a kupujícím, vyřizuje dodavatel v souladu s platnými předpisy, kdy stížnosti a připomínky může zákazník uplatnit na tel. 777 987 664 či e-mailovou adresu: info@uzasne-darky.cz. Pokud je stížnost svým obsahem reklamací zboží, bude tato stížnost vyřízena jako reklamace v souladu s reklamačním řádem, těmito obchodními podmínkami a platnými právními předpisy.
 2. V případě doručování písemností mezi účastníky se za doručovací adresu považují sídlo dodavatele a adresy kupujícího uvedené v objednávce.
 3. Platné obchodní podmínky jsou k dispozici na internetových stránkách a každý kupující při koupi zboží má možnost se s nimi seznámit. Prodávající je oprávněn obchodní podmínky doplňovat či měnit v souvislosti se změnou platné právní úpravy s v souvislosti se změnou na trhu zboží, které prodávající nabízí.